K osvojeniu správnej techniky cvičenia jednotlivých pohybových tvarov zaradených do zostavy zdravia je potrebná pozorná prehliadka kinogramov. Sú na nich fotograficky zaznamenané najdôležitejšie fázy ich pohybovej štruktúry (stavby). K podporeniu tejto informácie ponúkame príslovie, ktoré hovorí, že „je lepšie jeden krát vidieť, ako desať krát počuť“. Napriek tomu k spresneniu pohybovej predstavy („vnútorných obrazov“) o pohybových zmenách v priebehu cvičenia má svoj význam i písomná forma informácií.

Chceme tak poukázať na dôležité detaily pri zaujatí východiskovej polohy, na bezchybnosť cvičenia, ale tiež ozrejmiť správne dýchanie pri vykonávaní jednotlivých cvikov. A zodpovieme i na otázku koľko opakovaní v sérií a počet sérii je vhodné vykonať pri každom cvičebnom tvare v tréningovej jednotke.

V popise techniky cvičenia sa často opakujú názvy jednotlivých častí tela a tak v texte pre zjednodušenie použijeme následné skratky:

OČT     osové časti tela (hlava, krk, hruď, driek, panva)

HČT    horná časť tela (hlava, krk, hruď, horné končatiny)

DČT    dolná časť tela (panva, dolné končatiny)

CS      centrum sily (oblasť drieku, svalový korzet medzi hruďou a panvou v prednej časti siaha na dno panve, kde majú brušné svaly miesto úponu)

            HKK    horné končatiny

            PHK    pravá horná končatina

            LHK     ľavá horná končatina

            DKK    dolné končatiny

            PDK    pravá dolná končatina

            LDK     ľavá dolná končatina

Takmer všetky cvičebné tvary zaradené do prípravnej a hlavnej časti cvičebnej jednotky majú jednu spoločnú črtu, zaťaženie sa sústreďuje do centra sily (CS). Svalové akcie, zdvihy je preto potrebné pociťovať ako tlak drieku do predložky. Zosuny do východiskových polôh majú charakter rovnomerného pohybu z brzdiacim efektom. Iba pre zdvih do mostu na lopatkách je typické premiestnenie CS nad podložku.

Táto zmena určuje i jeho dominantné postavenie v zostave. Opakované zdvihy do polohy s kladným pôsobením tiažovej sily, na tok lymfy z hrudnej a brušnej dutiny, si túto pozornosť zaslúžia.